Kyoto Uffu Stamp.

Perangko Kyoto Ufufu | Kyoto Long -saha Hanko / Stamp Shop -Tamamaru India